Sjezd spisovatelů

Pražské Holešovice hostily 4. a 5. června Sjezd spisovatelů. První sjezd tohoto druhu v polistopadové éře. Takto byl titulovaný organizátory, tedy Asociací spisovatelů, která sjezdu přiřadila i úderné motto „Přepisujeme přítomnost“.

Bohatý program, který byl rozdělený na dva dny, obsahoval zejména individuální řečnické příspěvky, ve kterých měli možnost své dojmy ze současného literárního světa projevit spisovatelé, literární vědci, filozofové, kritici či básnící…

Kdo a co vlastně ovlivňuje současnou literární tvorbu a její tvůrce? Jsou to čtenáři? Zvyky a požadavky sociálních sítí? Nakladatelé? Míra angažovanosti a politická poptávka? Otázek vyvstávajících v souvislosti s touto problematikou je bezpočet…, jen málo příspěvků se však zabývalo konkrétními odpověďmi. "Přepisování přítomnosti" se zatím tedy nekonalo. Snad se dočkáme příště.

(Držme palce spisovatelům a básníkům, aby zůstali sami sebou :) )

ENG VERSION

First Congress of Writers

A Congress of writers was held in Prague during June, the 4th and 5th. The first congress of its kind in a post-communist era. Thus was named by organizers, the Association of Writers, who assigned to this Congress a striking motto "We transcript the presence."
Rich program was divided into two days, in particular included individual speaker monologues, in which writers, literary scientists, philosophers, critics or poets had a chance to present their own impressions of contemporary literary world.

Who and what influences contemporary literary work and its creator? Readers? Habits and demands of social networks? Publishers? Degree of commitment and political demand? There are many questions arising in connection with this issue… but only a few contributions were focused on dealing with specific answers. "Transcription of presence" was therefore not yet been held. Perhaps next time.
(Let's keep our fingers crossed for writers and poets to be themselves :) )

  • Sylva Lauerová; Foto: Karel Rada
  • Sjezd spisovatelů
  • Sjezd spisovatelů
Facebook Sylva Lauerová
Instagram Sylva Lauerová